Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> bakuriani
vaqiraveb
 • vaqiraveb
 • vaqiraveb
 • vaqiraveb
 • vaqiraveb
50lari

vaqiraveb

agvisto 07, 2019
GEO1235327
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 80m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • xelmisawvdomia : 2019-03-07
 • keTilmowyoba : aivani, SemoRobili adgili, kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
binebis gaqiraveba mTaSi
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 23 sul 23

   reklama

   ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq