Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
Qiravdeba ojaxuri sastumro kvebit da kvebis gareshe.
15lari

Qiravdeba ojaxuri sastumro kvebit da kvebis gareshe.

oqtomberi 07, 2019
GEO288394
Borjomis raionis sopel sadgershi, gtavazobt ojaxur sastumros kvebit da kvebis gareshe. Gamoircheva xarisxiani da komportuli momsaxurebit. Sam sartuliani saxli aivnebit, saidanac ishleba arachveulebrivi xedi. Lamazi ezo, qvemot chaedineba mdinare. Saxltan axlos mdebareobs tye, gogirdis abanoebi. Borjomidan 15 wutis savalze.
Erti dgis dasvenebis girebuleba samjeradi kvebit sheadgens 35lars
Sauzmit da vaxshmit 25lars
Kvebis gareshe 15 lars.
DASVENEBA CHVEN SAXLSHI-KOMPORTULIA, SHEGIQMNIT KAR GANWYOBAS DASVENEBISATVIS!
Yvela dainteresebul pirs sheudzlia dagvikavshirdes : 599 91 87 51, 790 91 87 51 Qetevan
  • farTobi : 5m²
  • oTaxebis raodenoba : 5
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 5
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
  • xelmisawvdomia : 2013-05-13
  • mweveli : ki
  • Sinauri cxovelebi : ki
  • keTilmowyoba : aivani, terasa, veranda, buxari, sardafi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, televizori, sakabelo televizia, Sida telefoni, DIGICODE
  • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sasursaTo, maRaziebi, mdinare
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 30 sul 124

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq