Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
baxmaro
  • baxmaro
  • baxmaro
  • baxmaro
  • baxmaro
  • baxmaro
  • baxmaro

baxmaro

ivlisi 30, 2020
GEO1238527
qiravdeba koteji baxmaroSi aWaris quCaze. tel.574509080 gizo
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : koteji
  • farTobi : 80m²
  • oTaxebis raodenoba : 5
ruqis naxva
gancxadebebi 91 - 120 sul 127

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq