Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
borjomSi qiravdeba parkSi 9aprilis quCaze 10-Si
 • borjomSi qiravdeba parkSi 9aprilis quCaze 10-Si
 • borjomSi qiravdeba parkSi 9aprilis quCaze 10-Si
 • borjomSi qiravdeba parkSi 9aprilis quCaze 10-Si
 • borjomSi qiravdeba parkSi 9aprilis quCaze 10-Si
 • borjomSi qiravdeba parkSi 9aprilis quCaze 10-Si
50lari

borjomSi qiravdeba parkSi 9aprilis quCaze 10-Si

ivnisi 06, 2018
GEO424038
iqiraveT bina mowyobilia centraluri gaTboba, tualeti ,samzareulo, saZinebeli , televizia satelitiT, vaifai interneti macivari, sarecxi manqana, duSi, cxeliwyali izolirebuli iqnebiT mezoblisagan. darCa mxolod Tqveni dasveneba mobrZand tel: (+995)599 56-85-42
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 30m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : sacxobi, sasursaTo, supermarketi, mdinare
ruqis naxva
gancxadebebi 31 - 31 sul 31

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq