Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
qiravdeba saxli
 • qiravdeba saxli
 • qiravdeba saxli
 • qiravdeba saxli
 • qiravdeba saxli
 • qiravdeba saxli
 • qiravdeba saxli
 • qiravdeba saxli
 • qiravdeba saxli
1lari

qiravdeba saxli

Tebervali 07, 2020
GEO258874
qiravdeba oTaxebi borjomSi, likanSi,borjom-xaragaulis erovnuli tye parkis mimdebare teritoriaze,oTaxebs aqvs sakuTari abazana,samzareulo. didi ezoTi
fasi SeTanxmebiT
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 30 sul 31

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq