Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
saojaxo sastumro borjomSi
50lari

saojaxo sastumro borjomSi

ivlisi 28, 2018
GEO132939
borjomSi gr.robaqiZis 64-Si qiravdeba kargad mowyobili oTaxebi . fotoebi iqneba ramdenime dReSi. oTaxebi aris saukeTesod mowyobili , evro remontiT , aseve abazana da sapirfareSo iqneba Tqvens oTaxSi.aivanic Tqvens gankargulebaSi iqneba saukeTeso xediT. oTaxSi dgas ori sawoli(saWiroebs SemtxvevaSi Semidzlia Semovitano damatebiTi sawolic) da oTaxis fasi aris 50 lari damikavSirdiT nebsmier dros 551885550 daTo.
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 41 - 43 sul 43

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq