Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
dasveneba borjomi
 • dasveneba borjomi
 • dasveneba borjomi
 • dasveneba borjomi
 • dasveneba borjomi
 • dasveneba borjomi
 • dasveneba borjomi
 • dasveneba borjomi
 • dasveneba borjomi

dasveneba borjomi

Tebervali 12, 2021
GEO969046
qiravdeba sastumros tipis saxlSi borjom-xaragaulis erovnuli parkis mimdebare teritoriaze likanSi, tyis piras keTilmowyobili oTaxebi, izolirebuli abazanebiT da didi ezoTi, aseve aris usadeno interneti da saukeTeso garemo dasvenebisTvis, misamarTi: borjomi, likani razmaZis q. N18, telefoni 557700029
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 300m²
 • oTaxebis raodenoba : 6
 • keTilmowyoba : parkingi, buxari, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, wifi (ukabelo interneti)
ruqis naxva
gancxadebebi 91 - 120 sul 123

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq