Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Sida qarTli >> xaSuri
dasveneba suramSi, fasi SeTanxmebiT
 • dasveneba suramSi, fasi SeTanxmebiT
 • dasveneba suramSi, fasi SeTanxmebiT
 • dasveneba suramSi, fasi SeTanxmebiT
 • dasveneba suramSi, fasi SeTanxmebiT
 • dasveneba suramSi, fasi SeTanxmebiT
 • dasveneba suramSi, fasi SeTanxmebiT

dasveneba suramSi, fasi SeTanxmebiT

ivlisi 04, 2019
GEO1219337
qiravdeba luqsi samoTaxiani,pirveli sarTuli, sakurorto zonaSi, tyesTan axlos, axali garemontebuli, fasi SeTanxmebiT, detaluri informaciisTvis damikavSirdiT miTiTebul nomerze 558683010, 557444884 mari
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, SemoRobili adgili, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sasursaTo, supermarketi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 40 sul 156

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq