Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Sida qarTli >> xaSuri
qiravdeba oTaxebi suramSi, zindisSi

qiravdeba oTaxebi suramSi, zindisSi

agvisto 18, 2019
GEO33889
qiravdeba keTlmowyobili oTaxebi suramSi, zindisSi, tyis piras, ezodan gasasvleliT tyeSi (fiWvnarSi), sakmaod didi ezoTi (80 metri), mudmivi civi da cxeli wyliT, wi-fi, individualuri samzareulo, dReSi 20-25 lari.
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 150m²
  • oTaxebis raodenoba : 4
  • keTilmowyoba : parkingi, aivani, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
  • pirobebi : wifi (ukabelo interneti)
  • samezoblo : sasursaTo, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 40 sul 157

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq