Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
qiravdeba studio bina
 • qiravdeba studio bina
 • qiravdeba studio bina
 • qiravdeba studio bina
 • qiravdeba studio bina
 • qiravdeba studio bina
 • qiravdeba studio bina
20lari

qiravdeba studio bina

agvisto 23, 2020
GEO1357205
borjomis platoze araCveulebriv adgilas, Suagul tyeSi, 7 sarTuliani korpusis me-2 sarTulze qiravdeba 20 kv.m studios tipis izolirebuli sufTa bina, yvela pirobiT, borjomis sabagiros zeda punqtTan. 1 kaci dRiuri fasi 20 lari.ojaxi 40 lari. tel. 599957798 an 599772991
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 20m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2020-06-24
 • mweveli : ki
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, baRi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, televizori
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, mdinare
ruqis naxva
gancxadebebi 121 - 124 sul 124

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq