Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> bakuriani
qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
 • qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
 • qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
 • qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
 • qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
 • qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
 • qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
 • qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
 • qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi
90lari

qiravdeba bina,sastumro,apartamenti bakurianSi

Tebervali 27, 2020
GEO1239970
qiravdeba bakurianSi 55 kv.m. 2oTaxiani apartamenti (luqsi nomeri) sastumro ,hilsaid bakurianSi." bakurianis centris saukeTeso adgilas, centralur parkSi SeWrili, 2(5) sarTuli, aRmosavleTi mxare xediT: 25nebi, koxta gora, ocdaxuTianebi, didveli. sruli komfortiT. ufaso usadeno interneti (maqTisati 20GB, 2 televizori1 smarti, elektro fexsacmlis saSrobi, tansacmlis saSrobi( gorenje),ciga, macivari, sarecxi manqana. Tbili iatakiT, zalaSi fardebSi mesame oTaxi keTdeba. SesaZlebelia 6-7 adamianis ganTavseba. sastumroSi moqmedebs fitnes darbazi, biliardi,sauna,baseini, kaferestorani. 25ianebis trasidan 300 m. fasi 80-250 l. sezonis mixedviT.
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 55m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani, sacurao auzi, SemoRobili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, mdinare
ruqis naxva
gancxadebebi 61 - 70 sul 70

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq