Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi
qiravdeba cemSi dasveneba cemi
 • qiravdeba cemSi dasveneba cemi
 • qiravdeba cemSi dasveneba cemi
 • qiravdeba cemSi dasveneba cemi
 • qiravdeba cemSi dasveneba cemi
 • qiravdeba cemSi dasveneba cemi
 • qiravdeba cemSi dasveneba cemi
 • qiravdeba cemSi dasveneba cemi
1lari

qiravdeba cemSi dasveneba cemi

seqtemberi 08, 2020
GEO902496
qiravdeba cemSi: patara tyesTan axlos axali aSenebuli izolirebuli kapitaluri koteji, Tavisi abazana-tualetiT, samzareuloTi. mudmivi civi da cxeli wyliT.aris gaTboba, interneti, televizia, sarecxi manqana, macivari da yvela piroba rac gWirdebaT.aqvs Zalian myudro da wynari ezo fanCaturiT. fasi SeTanxmebiT. tel: 551 52 22 47
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : koteji
 • farTobi : 1m²
 • oTaxebis raodenoba : 1
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, buxari, sxveni, baRi, SemoRobili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sasursaTo, maRaziebi, mdinare
gancxadebebi 61 - 69 sul 69

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq