Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
sastumro cemSi / dasveneba cemSi
 • sastumro cemSi / dasveneba cemSi
 • sastumro cemSi / dasveneba cemSi
 • sastumro cemSi / dasveneba cemSi
 • sastumro cemSi / dasveneba cemSi
 • sastumro cemSi / dasveneba cemSi
 • sastumro cemSi / dasveneba cemSi
 • sastumro cemSi / dasveneba cemSi

sastumro cemSi / dasveneba cemSi

maisi 26, 2019
GEO1300237
vaqiravebT oTaxebs saojaxo sastumroSi individualuri vanatualetiT da aseve samzareuloTi. kvebiTa da kvebis gareSe. dawvrilebiTi informaciisaTvis dagvikavSirdiT,fasi SeTanxmebiT.
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 200m²
 • oTaxebis raodenoba : 8
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 6
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 7
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, buxari, baRi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, macivari, gazqura, interneti
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 81 - 120 sul 157

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq