Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vaqiraveb binas TveSi 1250$,kerZod saqarTvelo,qalaqi Tbilisi,adgili wyneTi.

vaqiraveb binas TveSi 1250$,kerZod saqarTvelo,qalaqi Tbilisi,adgili wyneTi.

noemberi 08, 2019
GEO276246
Zvirfaso damsveneblebo,Tqven SegiZliaT daisvenoT wyneTSi,sadac aris sufTa haeri da ulamazesi buneba mTaSi.zafxulis papanaqeba sicxeSi aq dasveneba idealuri aris.mobrZandiT da Tqven TviTon SeafaseT adgili.+995-599-42-28-09
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 60m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2013-08-30
 • mweveli : ki
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : aivani, SemoRobili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, televizori
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, mdinare
gancxadebebi 91 - 120 sul 123

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq