Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
vaqiraveb binas zRvasTan axlos
120lari

vaqiraveb binas zRvasTan axlos

ianvari 25, 2019
GEO131652
kargi remontiT. interneti. silqnetis mtliani paketi. kondencionerri. didi aivniT. didi misaRebi. keTilmowyobili samzareulo da vana_tvaleti. 1saZinebeli oTaxiT 120 larad. ori saZinebliT 150larad. misagebSi aris gasaSleli divani.
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 31 - 60 sul 221

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq