Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
dRiurad zRvidan 200 metris daSorebiT oTaxebi iafad
 • dRiurad zRvidan 200 metris daSorebiT oTaxebi iafad
 • dRiurad zRvidan 200 metris daSorebiT oTaxebi iafad
 • dRiurad zRvidan 200 metris daSorebiT oTaxebi iafad
 • dRiurad zRvidan 200 metris daSorebiT oTaxebi iafad
 • dRiurad zRvidan 200 metris daSorebiT oTaxebi iafad

dRiurad zRvidan 200 metris daSorebiT oTaxebi iafad

ivlisi 18, 2019
GEO1310858
qiravdeba keTilmowyobili oTaxebi dRiurad ( saabazani,samzareulo ,interneti,parkingi) oradgiliani ,samadgiliani da oTxadgiliani oTaxebi;TiTo sawoli 10 lari
sakontaqto telefoni:555 52 11 28-eka an 557 67 05 82-irakli
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 140m²
 • miwa : 120m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • xelmisawvdomia : 2019-07-20
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 181 - 210 sul 266

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq