Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba bina baTumSi 350larad 579666683
 • qiravdeba bina baTumSi 350larad 579666683
 • qiravdeba bina baTumSi 350larad 579666683
 • qiravdeba bina baTumSi 350larad 579666683
 • qiravdeba bina baTumSi 350larad 579666683
 • qiravdeba bina baTumSi 350larad 579666683
 • qiravdeba bina baTumSi 350larad 579666683
350lari

qiravdeba bina baTumSi 350larad 579666683

Tebervali 22, 2021
GEO1392267
qiravdeba bina batumshi avejit teqnikit gatbobit .yvelaferi aris binashi bina sufta mowesrigebuli pirveli sartuli vilmarttan axlos sauketeso adgilas darekeT am nomerze 579666683
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 50m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 1
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • mweveli : ki
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, terasa
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, saSrobi, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
ruqis naxva
gancxadebebi 241 - 244 sul 244

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq