Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba binebi dRiurad
 • qiravdeba binebi dRiurad
 • qiravdeba binebi dRiurad
 • qiravdeba binebi dRiurad
30lari

qiravdeba binebi dRiurad

agvisto 22, 2019
GEO1317533
qiravdeba oTaxebi gonioSi.30laridan 50laramde.individualuri sveli wertiliT.zRvidan 100m.
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 120m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 3
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 3
 • keTilmowyoba : xexilis baRi, kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, wifi (ukabelo interneti), sakabelo televizia
 • samezoblo : supermarketi, zRva
gancxadebebi 181 - 210 sul 248

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq