Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samcxe-javaxeTi >> borjomi
qiravdeba koteji kurort cemSi iafad bakurianTan axlos
 • qiravdeba koteji kurort cemSi iafad bakurianTan axlos
 • qiravdeba koteji kurort cemSi iafad bakurianTan axlos
 • qiravdeba koteji kurort cemSi iafad bakurianTan axlos
 • qiravdeba koteji kurort cemSi iafad bakurianTan axlos

qiravdeba koteji kurort cemSi iafad bakurianTan axlos

maisi 25, 2020
GEO1340561
qiravdeba kotejebi cemSi Zalian iafad saukeTeso pirobebiT.myudro adgilas lamazi xediT. koteji 3 oTaxiania , 2saZinebliT. Tavisi sveli wertilebiT.kotejSi aris centraluri gaTboba,aveji ,sayofacxovreblo teqnika (macivari,sarecxi manqana,televzori) da interneti. koteji axalaSenebuli da axalgaremontebulia. axlosaa tye da skveri,aseve maRaziebic.kurorti cemi mdebareobs qalaq borjomsa da bakurians Soris, amitom orive qalaqamde misvlas 15 wuTSi SeZlebT.
t: daviTi 592 77 28 67
Tamari 598 87 55 72
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : qalaqis bina
 • farTobi : 60m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, SemoRobili adgili, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
binebis gaqiraveba mTaSi
gancxadebebi 181 - 210 sul 416

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq