Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"

saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"

Tebervali 07, 2021
GEO385207
saojaxo sastumro "saba"mdebareobs q. ambrolauSi.rusTavelis q.#27.aeroportidan 1 kilometrSi,avtosadguridan 600metrSi.aq aris ganlagebuli, or adgiliani da sam adgiliani saZineblebi.sul 6 nomeri.aseve didi misaRebi oTaxi.ori aivani.3 sveli wertili,mudmivi cxeli da civi wyali.aseve gTavazobT 1.individualuri keTilmowyobili koteji. 2.sasadilo darbazi. sruli aRWurvilobiT sadac survilisamebr SegiZliaT moimzadoT sasurveli kerZebi. sastumros aqvs macivari sarecxi manqana kompiuteri. interneti wi-fi.televizia.gaTboba.saukeTeso raWuli Rvinoebis dagemovneba.gTavazobT Tbil da myudro garemos,ideaulr pirobebs dabal fasebSi.aRmoaCine raWa.gilocavT damdeg 2021 gTavazobT did siurprizebs.modi sabaSi.
fasi.detaluri informaciisTvis dagvikavSirdiT.
sakontaqto piri:nona iSxneliZe.tel.593 98 24 09 .593 622 506
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 150m²
 • oTaxebis raodenoba : 5
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 5
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 3
 • xelmisawvdomia : 2014-04-04
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, veranda, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, tba, mdinare
ruqis naxva
gancxadebebi 121 - 123 sul 123

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq