Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"
 • saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"

saojaxo sastumro ambrolaurSi "saba"

ianvari 16, 2020
GEO385207
saojaxo sastumro "saba"mdebareobs q. ambrolauSi.rusTavelis q.#27.aeroportidan 1 kilometrSi,avtosadguridan 600metrSi.aq aris ganlagebuli, or adgiliani da sam adgiliani saZineblebi.sul 6 nomeri.aseve didi misaRebi oTaxi.ori aivani.2 sveli wertili,mudmivi cxeli da civi wyali. 2 samzareulo.sadac survilisamebr SegiZliaT moimzadoT sasurveli kerZebi.didi ezo.ezoSi aris sazafxulo Ria gadaxuruli sadac ganTavsebulia mosasvenebeli skamebi da magidebi stumrebisaTvis. sastumros aqvs macivari sarecxi manqana kompiuteri. interneti wi-fi.televizia.gaTboba.aseve gTavazobT keTilmowyobil individualur kotejs.saukeTeso raWuli Rvinoebis dagemovneba.gTavazobT Tbil da myudro garemos,ideaulr pirobebs dabal fasebSi.aRmoaCine raWa.sasatumro damdegi 2020 wlidan gTavazobT did siurprizebs.modi sabaSi.
fasi.detaluri informaciisTvis dagvikavSirdiT.
sakontaqto piri:nona iSxneliZe.tel.593 98 24 09 .593 622 506
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 150m²
 • oTaxebis raodenoba : 5
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • xelmisawvdomia : 2014-04-04
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, veranda, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, tba, mdinare
ruqis naxva
gancxadebebi 121 - 129 sul 129

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq